RADA MIEJSKA

W LUBINIE


UCHWAŁA NR LXX/451/2002

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

Z DNIA 20 LUTEGO 2002R.w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) w związku z art.38 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz.368; Nr 104, poz. 515;
z 1997r. Nr 75, poz.471; Nr 106, poz.679; Nr114, poz.739; Nr 144, poz 971; z 1998r. Nr 162, poz.1126; z 1999r. Nr 75, poz.853; z 2000r. Nr 2, poz.5; Nr 48, poz.552; Nr 60, poz.704;
Nr 91, poz.1008; z 2001r. Nr 49, poz. 509; Nr 98, poz. 1070, Nr 101, poz. 1070)

Rada Miejska uchwala , co następuje:§ 1


Udziela się odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia ”Kupców Bazarowych” w Lubinie,
59-300 Lubin 1, skr. pocztowa 416 wniesioną na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie
Nr XLI/242/2000 z dnia 20 września 2000r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVII/151/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 lutego 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan nr 22), stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Rady Miejskiej


Roman JasińskiZałącznik

do Uchwały Nr LXX/451/2002

Rady Miejskiej Lubinie

z dnia 20 lutego 2002r.NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY

WE WROCŁAWIU


Strona skarżąca : Stowarzyszenie ”Kupców Bazarowych”

59-300 Lubin 1, skr.poczt.416

Organ : Rada Miejska w Lubinie


Sygn. akt. II S.A./Wr 2930/2001ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ


Rada Miejska w Lubinie wnosi o oddalenie skargi dotyczącej uchwały XLI/242/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 września 2000 roku w sprawie zmiany uchwały
nr XXVII/151/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 lutego 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan nr 22).


UZASADNIENIE


Stowarzyszenie Kupców Bazarowych zarzuca naruszenie interesu prawnego poprzez uchylenie § 5 pkt. 8 Uchwały Nr XXVII/151/2000 z dnia 22.02.2000r. w drodze Uchwały
Nr XLI/242/2000 z dnia 20.09.2000r. z pominięciem procedur wymaganych dla uchwalenia
i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a tym samym uniemożliwienia złożenia protestów i zarzutów do planu.

Odnosząc się do zarzutów Rada Miejska wyjaśnia:

Uchylenie § 5 pkt. 8 Uchwały XXVII/151/2000 z dnia 22.02.2000 r. o treści: “zakazuje się lokalizacji na całym obszarze planu dużych supermarketów o specjalizacji w zakresie handlu artykułami przemysłowymi ”dla domu i ogrodu” nastąpiło tylko i wyłącznie w wyniku wniesionej przez Wojewodę Dolnośląskiego skargi do Naczelnego sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, w której zarzucił istotne naruszenie prawa w postaci art. 22 Konstytucji RP z dnia 02.04.1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z 1997 r. z późn. zmianami) (ograniczenie działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny) oraz naruszenie art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz.1279; z 2000r. nr 12, poz.136) w brzmieniu ówcześnie obowiązującym (brak możliwości zawarcia zakazu lokalizacji obiektów handlowych).

Dowód: akta Naczelnego Sadu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu sygnat. akt II S.A./Wr 2930/2001/.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan nr 22) po wykreśleniu § 5 pkt 8 został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 44 poz.416 z 2000r. z dnia 13 listopada 2000r. co oznacza, iż organ nadzoru uznał go za zgodny z prawem.

W konsekwencji uchylenie zapisu z § 5 pkt 8 Uchwały Nr XXVII/151/2000 z dnia 02.02.2000r. nie stanowiło zmiany w rozumieniu art.12 ust.4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jako że nastąpiło uchylenie zapisu niekonstytucyjnego i nie mającego oparcia w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, który od samej daty uchwalenia był dotknięty sankcją nieważności.

Możliwość wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczeń lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców do 20 000 oraz powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 – w gminach o liczbie mieszkańców ponad 20 000, została przewidziana dopiero
w znowelizowanym art.10 ust.1 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w drodze ustawy z dnia 13 lipca 2000r. (opublikowanej w Dz.U. z dnia 28 lutego 2001r. ), która weszła w życie 15 marca 2001r.

Możliwości takiej nie było w dacie podejmowania uchwały Nr XXVII/151/2000 oraz uchwały XLI/242/2000.

Przeprowadzenie procedur określonych art.18 ust2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym także umożliwienie stronom zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wnoszenie protestów i zarzutów byłoby konieczne gdyby faktycznie plan ten był zmieniony. Natomiast jak wykazano wyżej w uchwale
nr XLI/242/2000 nie zmieniono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lecz uchwałą tą wyeliminowana została jedynie norma prawna od początku niezgodna
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, która nie mogła stanowić podstawy do roszczeń.

W tym stanie rzeczy Rada Miejska stwierdza , iż nie nastąpiło pominięcie procedur wymaganych do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie ulicy Zwierzyckiego (plan Nr22) i wnosi o oddalenie skargi .


W załączeniu :

1)odpis odpowiedzi na skargę

2)wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego

3)odpowiedź na wezwanie – Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII/414/2001

4)potwierdzenie odbioru uchwały Nr LXII /414/2001